Instagram | From Justin Kabbani of @hardhatagency, keynote speaker at the 2019 @architeam_co…